دخترم،ستایش

برای دخترم مینویسم برای ستایش عزیزم . که وجودش در زندگیم فصلی تازه است.

» یاد آوری :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» باز برای دخترم مینویسم :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» دل و دماغ ندارم(حوصله ندارم) :: ۱۳۸٧/۳/٦
» سال 1387 :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
» استرس,شب عید :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» شروعی دوباره :: ۱۳۸٦/۱٢/٦