دخترم،ستایش

برای دخترم مینویسم برای ستایش عزیزم . که وجودش در زندگیم فصلی تازه است.

دی 89
1 پست
اسفند 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست